This site offers materials from Bende, Katavi Region, Tanzania
 IRC & LingDy 2
ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies

Home Introduction Tusahule Sibhende
Dictionary

Unit 9  Suula jya mkenda

Mwaka ghwa Sibhende /Mwaka wa Kibende


Mwaka ghwa Sibhende ghukoosumbula mwensi ghwe ekumi. Twaghwita ti “Mulungwe” isipisibhwa na nfula. Ghoogho mwensi hobhakoolifinda bhantu, kukokoolela no kulima. Hakubhe nfula jisange bhaakahwa kukookolela no kulima.

Mwensi ghwe ekumi na bhumwi nfula jyaja kughwa. Twaghwita ti “Mutusyo.” Haaho bhantu hobhakoolifinda kulima kila mbuto jyakobhwele. Hasa nkana fisaka ne nsunko jya faamu.

Mwensi ghwe ekumi na bhubhili kubhuhela mpaka ghwa bhubhili, kubha noolikulima fisaka, bhaafiitako “Malyang’ombe.” Jyejo ni ninga jya kulima filumbu ne mihogho no kwihila.

Mwensi ghwa bhutatu twaghwitako “Kasonfi.” Muda ghwa nfula singi. Mwensi ghwa bhune ni “Nsongole.” Bhwasi bhwahwa kusongola. Mwensi ghwa bhune kubhuhela kukooghwa nfula jya kubhuhela. Twajiita ti “Sonfwe lwighala nsila.” Mwensi ghwa bhutaanu “Iikokola nsofi.” Mwensi ghwa mukaagha mpaka ghwa ndwi “Luheehi.” Gho ninga jya mpeho. Mwensi ghwa munaane “Malenfya nembo.” Jindi myaka jikooghwe nfula. No mwensi ghwa kenda twaghwite “Iibhambala” ao “Mutwe ghwa Mulungwe.”

Jyejo gho myensi jya Sibhende bhojili. Kubha ghwahensa kusolongola, kila mwensi no mulimo ghwaje. Maghambo ni mengi. Iidafutaali lyabhumbika.


Mwaka wa Kibende unaanza mwezi wa kumi. Tunauita “Mulungwe” yaani kabla ya mvua. Katika mwezi huu watu wanakazana kuandaa mashamba na kulima ili mvua iwakute wamemaliza kupalilia na kulima.
Mwezi wa kumi na moja mvua inaanza kunyesha. Tunauita “Mutusyo.” Hapo watu ndipo hukazana kupanda kila mbegu wanayoweza. Hasa mahindi na tumbaku.
Mwezi wa kumi na mbili mwishoni mpaka wa pili, kama unalima mahindi wanayaita “Malyang’ombe .” Huo ni muda wa kulima viazi, mihogo na kupalilia.
Mwezi wa tatu, tunauita “Kasonfi.” Ni kipindi cha mvua nyingi. Mwenzi wa nne ni “Nsongole.” Yaani majani yameisha kuota. Mwezi wa nne mwishoni kunapiga mvua ya mwisho mwisho. Tunaiita “Sonfwe kufunga njia.” Mwezi wa tano ni “Iikokola nsofi.” Mwezi wa sita mpaka wa saba “Luheehi.” Ndiyo muda wa baridi. Mwezi wa nane ni “Malenfya nembo.” Miaka mingine hunyesha mvua. Na mwezi wa tisa tunauita “Ibhambala” au “Mutwe ghwa Mulungwe.”
Hiyo ndiyo miezi ya Kibende ilivyo. Kama ukitaka kuchambua, kila mwezi una kazi yake. Maneno ni mengi. Daftari litajaa.Maghambo mahya /Msamiati
bhuhela mwisho
-bhulukusya -dondosha matunda, mbuto n.k.
bhwasi majani
-ghwa -kunyesha mvua, -dondoka
-hinda -tanda
-hisyunkana -pishana
-ifinda -kazana
-jighala -kinga
-kokoolela -andaa shamba
-lemba -ficha, -danganya
nfula mvua
-songola / -bhalanghula -chambua
-moola -ng’oa
 

Myensi jya Sibhendej / Miezi ya Kibende

10 Mwensi ghwe ekumi Mulungwe
11 Mwensi ghwe ekumi na bhumwi Mutusyo
12 Mwensi ghwe ekumi na bhubhili Malyang'ombe
1 Mwensi ghwe kwanza
2 Mwensi ghwe bhubhili
3 Mwensi ghwe bhutatu Kasonfi
4 Mwensi ghwe bhune Nsongole / Sonfwe lwighala nsila
5 Mwensi ghwe bhutaano Iikokola nsofi
6 Mwensi ghwe mukaagha Luheehi
7 Mwensi ghwe ndwi
8 Mwensi ghwe munaane Malenfya nembo
9 Mwensi ghwe kenda Iibhambala / Mutwe ghwa Mulungwe


Mulungwe   Iisyubhe ekali likoobha mwensi ghwe ekumi. 
Jua kali ambalo huwa wakati wa mwezi wa kumi. 
Mutusyo   Bhojikoosumbula nfula kughwa. 
Mwanzo wa kunyesha mvua. 
Malyang’ombe   Fisaka fya kubhuhela na nfula. Mabhwasi ghajitilwe ti “Lulele,” ao musimu. 
Mahindi ya mwisho wa mvua. Aina fulani ya majani yaitwayo “Lulele,” au mzimu fulani. 
Kasonfi   Nfula jikooghwa jilondekeene jya heehi no kubhuhela bhwa nfula. 
Mvua ya mfululizo inyeshayo karibu na msimu wa mvua kwisha. 
Nsongole   Muda ghwa bhwasi bhwaja kutula. 
Muda wa majani kukaribia kuchanua. 
Sonfwe lwighala nsila  Mabhwasi ghakoosangana munsila ghaajiighala ghaahisyunkeene kunfula sya mwensi ghwa bhune. 
Majani yafungayo njia upande wa kulia na kushoto wakati wa mvua za mwezi wa nne. 
Iikokoola nsofi   Nfula jya kubhuhela na kusogho jikooghwa jilikubhulukusya mbuto sya bhwasi. 
Mvua za mwisho wa masika ambazo hunyesha na kudondosha mbegu fulani za majani ziitwazo “Nsofi.” 
Luheehi   Mpeho nkali jikoobha mwensi ghwa mukaagha no ghwa ndwi. 
Baridi kali wakati wa mwezi wa sita na wa saba. 
Malenfya nembo   Nfula jikooghwa sihwa sya mwensi ghwa munaane, kundi fiti fyaja kulemba maanyi. 
Wakati wa mvua za vuli ambazo hunyesha mwezi wa nane na kuchipusha majani ya miti. 
Iibhambala   Iisyubhe ekali likoobha mwensi ghwa kenda. 
Jua kali la mwezi wa tisa. 


 

Copyright 2016 (c) Yuko ABE, All rights reserved.